REGULAMIN

Gospodarstwa Agroturystycznego Domki Pod Czołem w Soblówce

pkt 1

Regulamin określa warunki najmu domków i pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym DOMKI POD CZOŁEM w Soblówce, którego właścicielką jest Bogusława Sporek, Soblówka 201a, 34-371 Ujsoły, zwana dalej Wynajmującym.

pkt 2

Dokonanie rezerwacji domku w formie pisemnej, ustnej lub przez wpłatę zadatku na rachunek bankowy Wynajmującego oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

pkt 3

Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy najmu domku na warunkach określonych w regulaminie.

pkt 4

Regulamin oraz cennik najmu domków są publikowane pod adresem http://www.domkipodczolem.pl

pkt 5

Rezerwujący domek zwany będzie w regulaminie Gościem.

pkt 6

Wynajmujący nie zapewnia dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu Gościa.

pkt 7

Przyjazd do domku wymaga wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr: 695777345, 338647345 lub drogą mailową na adres kontakt@domkipodczolem.pl

pkt 8

Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem do domków. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane.

pkt 9

Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie stanowiącej nie mniej niż 30% kosztów rezerwowanych noclegów. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy Wynajmującego nr: 53 8125 1018 0003 7527 3000 0020. W tytule wpłaty należy wpisać: zadatek za nocleg w dniach ... dla ... osób oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji. Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet ceny pobytu. W dniu przyjazdu należy okazać aktualny dowód tożsamości oraz dokonać wpłaty reszty należności za pobyt.

pkt 10

Wpłacony zadatek nie będzie zwracany jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu w domku lub dokona zmiany terminu rezerwacji. Nie dotyczy to sytuacji gdy rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji następuje co najmniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w całości.

pkt 11

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 ‒ 500 zł, która jest zwracana po odbiorze domku bez zastrzeżeń.

pkt 12

W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

pkt 13

Domki wynajmowane są na doby. W chatach obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. O wcześniejszym lub późniejszym przyjeździe Gość powinien zawiadomić Wynajmującego na dzień przed przyjazdem.

pkt 14

Nie opuszczenie domku do godziny 11.30 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę. Chyba że późniejszy wyjazd zostanie omówiony z Właścicielem.

pkt 15

Wydanie domku i kluczy następuje w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej. Ewentualne uwagi co do stanu domku lub jego wyposażenia muszą być zgłoszone niezwłocznie w dniu jego wydania.

pkt 16

Goście są zobowiązani do utrzymania domku w należytym stanie. Gość odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to aby wszelkie naprawy zniszczeń, usunięcie uszkodzeń i uzupełnienie braków zostały wykonane na jego koszt. Na pokrycie szkód w pierwszej kolejności zaliczana będzie wpłacona kaucja. W razie powstania szkód przewyższających kwotę kaucji, Gość pokryje różnicę w dniu wyjazdu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn różnica pomiędzy wpłaconą kaucją a wysokością stwierdzonej szkody nie może być przez Gościa zapłacona w dniu wyjazdu zobowiązuje się on do jej uregulowania w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu.

pkt 17

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 06.00. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju innych gości Gospodarstwa. Organizowanie imprez w domku jest zabronione o ile nie wyrazi na to zgody Wynajmujący. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokoju innych gości Gospodarstwa. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi (np. poprzez.:. słuchanie głośniej muzyki, używanie wulgaryzmów, chamstwo, zaczepki osób trzecich pod wpływem alkoholu itp.), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Gościowi pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

pkt 18

Liczba osób przebywających w domku nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu wniesionej wcześniej kwoty. Strony mogą uzgodnić przyjęcie dodatkowej osoby za dopłatą.

pkt 19

Wynajmujący akceptuje pobyt zwierząt w domku po uprzednim zgłoszeniu w procesie rezerwacji. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane. Zaleca się wyprowadzenie zwierząt poza teren Gospodarstwa w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. Obowiązkiem opiekuna zwierzęcia jest sprzątanie jego odchodów na terenie Gospodarstwa.

pkt 20

Do obowiązków Gościa należy:

 • przestrzeganie niniejszego regulaminu,
 • nieorganizowanie libacji alkoholowych,
 • niezakłócanie spokoju i bezpieczeństwa pozostałych gości Gospodarstwa,
 • utrzymanie czystości, ładu i porządku w domku i jego otoczeniu,
 • użytkowanie urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w szczególności całkowicie zakazuje się: - palenia tytoniu i e-papierosów w domku, - używania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu domku, - dokonywania samodzielnych napraw sprzętów elektrycznych znajdujących na wyposażeniu domku,
 • segregowanie śmieci i umieszczanie ich we właściwych workach: do czarnego worka ‒ balast, do żółtego worka ‒ plastik, złom, puszki, makulatura, do białego worka ‒ szkło,
 • w przypadku korzystania z kominka lub grilla ich wyczyszczenie oraz wysypanie popiołu do metalowego pojemnika znajdującego się na zewnątrz domku. Nie wykonanie obowiązków wymienionych w lit. h) oraz i) skutkować będzie dla Gościa uiszczeniem dodatkowej opłaty na poczet sprzątania.
 • pkt 21

  Gość ma obowiązek parkować samochód w miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego.

  pkt 22

  Gość po zakończonym pobycie ma obowiązek posprzątać domek, pozostawić umyte naczynia i sprzęty kuchenne. Nie wykonanie powyższych obowiązków skutkować będzie dodatkową opłatą na poczet sprzątania.

  pkt 23

  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w domku w trakcie pobytu jak i po jego opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach do tego nie przeznaczonych.

  pkt 24

  Wynajmujący zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych Gości osobom trzecim.

  pkt 25

  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu.

  pkt 26

  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez osoby trzecie.

  pkt 27

  Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gości, którzy: podczas wcześniejszego pobytu w domku naruszyli warunki regulaminu, pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek, zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu i Wynajmującego.

  pkt 28

  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki w dostawie energii elektrycznej i wody.

  pkt 29

  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

  pkt 30

  W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, uprasza się o wzmożoną opiekę nad nimi. Wynajmujący również nie odpowiada za urazy i wszelkie szkody na zdrowiu Gości.

  pkt 31

  Wszelkie spory Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do porozumienia w ciągu 14 dni od dnia powstania sporu, poddadzą go rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu.

  pkt 32

  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

  pkt 33

  W sprawach nie unormowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku.